خبرهای جدید روز از همه جا


فصل جدید the walking dead سه روز دیگر

the walking dead سریال دانلود دانلود سریال the walking dead s03e09 the walking dead دانلود سریال فصل سوم the walking dead زیرنویس سریال the walking dead دانلود سریال فصل دوم the walking dead دانلود سریال فصل چهارم the walking dead دانلود سریال فصل اول the walking dead اخبار سریال the walking dead درباره سریال the walking dead دانلود سریال فصل ۳ the walking dead سریال دانلود the walking dead سریال دانلود سریال the walking dead s03e09 the walking dead دانلود سریال فصل سوم the walking dead زیرنویس سریال the walking dead دانلود سریال فصل دوم the walking dead دانلود سریال فصل چهارم the walking dead دانلود سریال فصل اول the walking dead اخبار سریال the walking dead درباره سریال دانلود سریال the walking dead torn apart دانلود مینی سریال the walking dead torn apart the walking dead سریال the walking dead سریال دانلود دانلود سریال the walking dead cold storage دانلود سریال the walking dead s03e09 دانلود سریال the walking dead s04e09 دانلود سریال the walking dead season 3 episode 9 دانلود سریال the walking dead season 3 episode 6 دانلود سریال the walking dead season 4 episode 12 دانلود سریال the walking dead s3 e9 دانلود سریال the walking dead s3 e13 دانلود سریال the walking dead s3 e10 دانلود سریال the walking dead s03e08 دانلود سریال the walking dead s3 e12 دانلود سریال the walking dead با کیفیت hd the walking dead سریال the walking dead سریال دانلود دانلود سریال the walking dead webisodes the oath دانلود سریال the walking dead season 3 episode 9 دانلود سریال the walking dead s03e09 دانلود سریال the walking dead season 3 episode 6 سریال the walking dead season 3 سریال the walking dead season 4 دانلود سریال the walking dead season 3 دانلود سریال the walking dead season 4 دانلود سریال the walking dead season 2 دانلود سریال the walking dead s04e09 دانلود سریال the walking dead season 1 دانلود سریال the walking dead torn apart دانلود مینی سریال the walking dead torn apart دانلود سریال the walking dead webisodes the oath دانلود سریال the walking dead از uploadbaz دانلود سریال the walking dead webisode دانلود سریال the walking dead webisodes the oath زیرنویس سریال the walking dead season 1 دانلود سریال the walking dead 1080p سریال the walking dead فصل ۱ سریال the walking dead قسمت ۱۵ فصل ۴ سریال the walking dead قسمت ۱۶ فصل ۴ سریال the walking dead قسمت ۱۳ فصل ۴ سریال the walking dead قسمت ۱۴ فصل ۴ دانلود سریال the walking dead فصل ۱ دانلود سریال the walking dead season 1 دانلود سریال the walking dead قسمت ۱۴ زیرنویس سریال the walking dead season 1 دانلود سریال فصل ۱ the walking dead the walking dead season 1 دانلود سریال زیرنویس فصل ۱ سریال the walking dead زیرنویس فارسی سریال فصل ۱ the walking dead دانلود رایگان فصل ۱ سریال the walking dead قسمت ۱ فصل ۴ سریال the walking dead دانلود سریال the walking dead قسمت ۱ دانلود فصل ۱ سریال the walking dead 720p دانلود سریال the walking dead 1 دانلود سریال the walking dead season 4 episode 2 دانلود سریال the walking dead 2010 فصل اول دانلود سریال the walking dead 2010 دانلود سریال the walking dead 2011 فصل دوم سریال the walking dead فصل ۲ دانلود سریال the walking dead فصل ۲ دانلود سریال the walking dead season 2 دانلود سریال the walking dead season 2 فصل دوم دانلود سریال the walking dead فصل ۲ قسمت ۹ دانلود سریال the walking dead فصل ۲ قسمت ۱۳ دانلود سریال فصل ۲ the walking dead the walking dead season 2 دانلود سریال فصل ۲ سریال the walking dead زیرنویس فصل ۲ سریال the walking dead دانلود رایگان فصل ۲ سریال the walking dead دانلود سریال the walking dead season 2 فصل دوم زیرنویس فارسی فصل ۲ سریال the walking dead دانلود سریال the walking dead فصل ۲ قسمت ۹ دانلود سریال the walking dead فصل ۲ قسمت ۱۳ دانلود سریال the walking dead فصل ۲ قسمت ۱۰ دانلود سریال the walking dead season 3 episode 9 دانلود سریال the walking dead season 3 episode 6 دانلود سریال the walking dead season 3 episode 8 دانلود سریال the walking dead season 3 episode 11 دانلود زیرنویس سریال the walking dead season 3 the walking dead season 3 سریال the walking dead season 3 دانلود سریال the walking dead دانلود سریال فصل ۳ سریال the walking dead فصل ۳ قسمت ۹ دانلود سریال the walking dead 3 دانلود سریال the walking dead season 3 episode 9 دانلود سریال the walking dead season 3 episode 6 دانلود سریال the walking dead season 3 episode 8 دانلود سریال the walking dead season 3 episode 11 the walking dead season 3 سریال the walking dead 3 دانلود سریال دانلود سریال فصل ۳ the walking dead دانلود فصل ۳ سریال the walking dead زیرنویس سریال فصل ۳ the walking dead سریال the walking dead فصل ۳ قسمت ۹ the walking dead season 4 سریال the walking dead دانلود فصل ۴ سریال سریال the walking dead فصل ۴ سریال the walking dead فصل ۴ قسمت ۹ دانلود سریال the walking dead 4 سریال the walking dead فصل ۴ قسمت ۱۵ سریال the walking dead فصل ۴ قسمت ۱۰ سریال the walking dead فصل ۴ قسمت ۱۶ سریال the walking dead فصل ۴ قسمت ۱۴ سریال the walking dead فصل ۴ قسمت ۱ the walking dead season 4 سریال سریال فصل ۴ the walking dead دانلود سریال ۴ the walking dead the walking dead season 4 دانلود سریال دانلود سریال فصل ۴ the walking dead دانلود فصل ۴ سریال the walking dead فصل ۴ سریال the walking dead کی میاد دانلود قسمت ۴ سریال the walking dead زیرنویس فصل ۴ سریال the walking dead سریال the walking dead فصل ۴ قسمت ۹ سریال the walking dead فصل ۵ دانلود سریال the walking dead فصل ۵ دانلود سریال the walking dead قسمت ۵ فصل ۳ دانلود سریال the walking dead قسمت ۵ فصل ۴ زمان پخش سریال the walking dead فصل ۵ فصل ۵ سریال the walking dead کی میاد تاریخ پخش سریال the walking dead فصل ۵ اخبار فصل ۵ سریال the walking dead دانلود سریال the walking dead season 3 episode 5 شروع فصل ۵ سریال the walking dead فصل ۵ سریال the walking dead دانلود سریال فصل ۵ the walking dead فصل ۵ سریال the walking dead کی میاد اخبار فصل ۵ سریال the walking dead شروع فصل ۵ سریال the walking dead دانلود قسمت ۵ سریال the walking dead زمان پخش فصل ۵ سریال the walking dead تاریخ پخش فصل ۵ سریال the walking dead تاریخ انتشار فصل ۵ سریال the walking dead قسمت ۵ فصل ۴ سریال the walking dead دانلود سریال the walking dead season 3 episode 6 دانلود سریال the walking dead قسمت ۶ دانلود سریال the walking dead قسمت ۶ فصل ۴ دانلود سریال the walking dead قسمت ۶ فصل ۳ سریال the walking dead فصل ۳ قسمت ۶ سریال the walking dead فصل ۴ قسمت ۶ دانلود سریال the walking dead فصل سوم قسمت ۶ دانلود سریال the walking dead فصل چهارم قسمت ۶ زیرنویس سریال the walking dead فصل چهارم قسمت ۶ زیرنویس سریال the walking dead فصل ۴ قسمت ۶ دانلود قسمت ۶ سریال the walking dead دانلود سریال the walking dead قسمت ۶ فصل ۴ قسمت ۶ فصل ۴ سریال the walking dead دانلود سریال the walking dead قسمت ۶ فصل ۳ دانلود سریال the walking dead season 3 episode 7 دانلود سریال the walking dead 720p دانلود سریال the walking dead قسمت ۷ دانلود سریال the walking dead قسمت ۷ فصل ۴ دانلود سریال the walking dead با کیفیت ۷۲۰p دانلود فصل دوم سریال the walking dead 720p دانلود سریال the walking dead فصل اول ۷۲۰p دانلود سریال the walking dead فصل سوم ۷۲۰p دانلود سریال ۷۲۰p the walking dead قسمت ۷ سریال the walking dead قسمت ۷ سریال the walking dead دانلود قسمت ۷ سریال the walking dead قسمت ۷ فصل ۳ سریال the walking dead قسمت ۷ فصل ۴ سریال the walking dead دانلود قسمت ۷ فصل ۴ سریال the walking dead دانلود سریال the walking dead قسمت ۷ فصل ۴ دانلود سریال فصل ۳ قسمت ۷ the walking dead دانلود سریال the walking dead season 3 episode 8 سریال the walking dead قسمت ۸ فصل ۴ دانلود سریال the walking dead قسمت ۸ فصل ۴ دانلود سریال the walking dead قسمت ۸ قسمت ۸ سریال the walking dead دانلود سریال the walking dead فصل سوم قسمت ۸ دانلود سریال the walking dead فصل ۳ قسمت ۸ دانلود سریال the walking dead فصل چهارم قسمت ۸ دانلود سریال the walking dead فصل دوم قسمت ۸ زیرنویس قسمت ۸ سریال the walking dead دانلود سریال the walking dead season 3 episode 9 سریال the walking dead قسمت ۹ سریال the walking dead قسمت ۹ فصل ۴ دانلود سریال the walking dead قسمت ۹ فصل ۴ دانلود سریال the walking dead قسمت ۹ فصل ۳ سریال the walking dead فصل ۳ قسمت ۹ سریال the walking dead فصل چهارم قسمت ۹ سریال the walking dead فصل سوم قسمت ۹ دانلود سریال the walking dead فصل چهارم قسمت ۹ دانلود سریال the walking dead فصل دوم قسمت ۹ the walking dead season 3 episode 9 دانلود سریال قسمت ۹ سریال the walking dead دانلود سریال قسمت ۹ the walking dead دانلود قسمت ۹ سریال the walking dead فصل ۳ سریال the walking dead قسمت ۹ فصل ۴ زمان پخش قسمت ۹ سریال the walking dead قسمت ۹ فصل ۳ سریال the walking dead the walking dead season 4 episode 9 دانلود سریال قسمت ۹ فصل سوم سریال the walking dead قسمت ۹ فصل چهارم سریال the walking dead دانلود سریال the walking dead 1080p دانلود سریال the walking dead قسمت ۱۰ دانلود سریال the walking dead قسمت ۱۰ فصل ۴ دانلود سریال the walking dead با کیفیت ۱۰۸۰p سریال the walking dead فصل ۳ قسمت ۱۰ سریال the walking dead فصل ۴ قسمت ۱۰ دانلود سریال the walking dead فصل سوم قسمت ۱۰ دانلود سریال the walking dead فصل ۳ قسمت ۱۰ دانلود سریال the walking dead فصل چهارم قسمت ۱۰ دانلود سریال the walking dead season 3 episode 10 دانلود سریال قسمت ۱۰ the walking dead دانلود قسمت ۱۰ سریال the walking dead فصل ۴ دانلود قسمت ۱۰ سریال the walking dead فصل ۳ قسمت ۱۰ فصل ۴ سریال the walking dead قسمت ۱۰ فصل ۳ سریال the walking dead دانلود زیرنویس قسمت ۱۰ سریال the walking dead قسمت ۱۰ سریال the walking deadقسمت ششم فصل چهارم سریال the walking dead فصل سوم قسمت ششم سریال the walking dead دانلود قسمت ششم فصل چهارم سریال the walking dead دانلود قسمت ششم فصل سوم سریال the walking dead قسمت ششم فصل چهارم سریال the walking dead فصل سوم قسمت ششم سریال the walking dead دانلود قسمت ششم فصل چهارم سریال the walking dead دانلود قسمت ششم فصل سوم سریال the walking dead دانلود سریال the walking dead فصل ۴ قسمت ششم


مرتضی احمدی بازیگر و دوبلور سینما و تلویزیون در گذشت!

مرتضی احمدی بازیگر و دوبلور سینما و تلویزیون در گذشت

مرتضی احمدی درگذشت, فوت مرتضی احمدی, مرگ مرتضی احمدی

استاد مرتضی احمدی بازیگر و دوبلور سرشناس سینما و تلویزیون صبح امروز یکشنبه ۳۰ آذر ماه ۹۳ در سن ۹۰ سالگی به دلیل مشکل ریوی در منزلش درگذشت.

مرحوم مرتضی احمدی متولد سال ۱۳۰۳ در تهران بود.

از به یاد ماندنی ترین آثار وی می توان به دوبله وی در کارتون پینیکیو در نقش (روباه مکار) اشاره نمود.

سایت فان سی درگذشت این هنرمند عزیز را به خانواده ایشان و اهالی هنر تسلیت عرض می نماید

روحش شاد و یادش گرامی


عکس های مراسم تشییع مرحوم عظیم جوانروح

عکسهای مراسم تشییع مرحوم عظیم جوانروح

مراسم تشییع عظیم جوانروح فیلمبردار سینما و تلویزیون

اصغر فرهادی و فریبرز عرب نیا در

مراسم تشییع عظیم جوانروح

مراسم تشییع عظیم جوانروح فیلمبردار سینما و تلویزیون

سیدجواد هاشمی

مراسم تشییع عظیم جوانروح فیلمبردار سینما و تلویزیون

عکسهای مراسم تشییع جنازه عظیم جوانروح

مراسم تشییع عظیم جوانروح فیلمبردار سینما و تلویزیون

ضیاالدین دری (کارگردان) در مراسم تشییع عظیم جوانروح

مراسم تشییع عظیم جوانروح فیلمبردار سینما و تلویزیون

حسن پورشیرازی / مراسم تشییع و خاکسپاری عظیم جوانروح

مراسم تشییع عظیم جوانروح فیلمبردار سینما و تلویزیون

حسن پورشیرازی

مراسم تشییع عظیم جوانروح فیلمبردار سینما و تلویزیون

مراسم تشییع عظیم جوانروح فیلمبردار سینما و تلویزیون

اضغر فرهادی و فریبرز عرب نیا

مراسم تشییع عظیم جوانروح فیلمبردار سینما و تلویزیون

اصغر فرهادی

مراسم تشییع عظیم جوانروح فیلمبردار سینما و تلویزیون

فریبا کوثری در مراسم تشییع عظیم جوانروح فیلمبردار سینما

مراسم تشییع عظیم جوانروح فیلمبردار سینما و تلویزیون

حسام نواب صفوی و فریبرز عرب نیا

مراسم تشییع عظیم جوانروح فیلمبردار سینما و تلویزیون

مراسم تشییع عظیم جوانروح

مراسم تشییع عظیم جوانروح فیلمبردار سینما و تلویزیون

خاکسپاری و تشییع مرحوم عظیم جوانروح


فیلم‌های که سودای رسیدن به سیمرغ را دارند؟

هرچند تا برگزاری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر بیش از ۲ ماه باقی مانده است، اما همچون سال های گذشته گمانه زنی های درباره حضور کارگردانان و فیلم ها در این جشنواره به ویژه در بخش «سودای سیمرغ» آغاز شده است.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم فجر که امسال زودهنگام تر کار خود را آغاز کرده در خبرهایی اعلام کرد که در این دوره از جشنواره تنها ۳۳ فیلم به بخش سودای سیمرغ جشنواره راه خواهد یافت و همچنین در خبر دیگری اعلام شد که تا امروز ۶۱ فیلم برای حضور در بخش سینمای بلند داستانی از سوی سینماگرانی که بیش از یک فیلم در کارنامه خود دارند و به اصطلاحی فیلم اولی نیستند، ثبت نام کرده اند.

هرچند که نام فیلم هایی که در این بخش ثبت شده است، تاکنون اعلام رسمی نشده اما با توجه به تلاش کارگردانان و تهیه کنندگان برای به پایان رساندن مراحل ساخت فیلم هایشان می توان حدس هایی درباره متقاضیان حضور در این دوره از جشنواره فیلم فجر داشت.

در این میان علاوه بر حضور کارگردانان جوان، شاهد فعالیت دوباره تعدادی از کارگردانان سرشناس سینمای ایران هستیم که سال ها است دست به تولید فیلم سینمایی نزده اند از جمله این کارگردانان می توان به بهمن فرمان آرا، مسعود جعفری جوزانی، علیرضا رئیسیان، خسرو سینایی، نادر مقدس، ابوالحسن داوودی، مجید جوانمرد، عبدالحسن برزیده، سیروس الوند، خسرو معصومی و … اشاره کرد.

در این گزارش به بررسی و معرفی تعدادی از فیلم هایی که احتمال حضور در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم را دارند، می پردازیم. قطعا این فهرست به مرور می تواند دقیق تر و بیشتر شود.

«دلم می خواد»

بهمن فرمان آرا بعد از گذشت نزدیک به ۶ سال فیلم سینمایی «دلم می خواد» را ساخته است و پیش بینی می شود که این فیلم در این دوره از جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور داشته باشد.

«دلم می خواد» اولین سه گانه «زندگی» است که فرمان آرا قصد ساخت آن را دارد. در این فیلم بازیگرانی چون رضا کیانیان، مهناز افشار، محمدرضا گلزار، صابر ابر، رویا نونهالی، پیام دهکردی، بهناز جعفری، سحر دولتشاهی، علی سرابی، ندا مقصودی، آرمینه زیتون‌چیان، رضا بهبودی، فرزین صابونی، احمد ساعتچیان و مریم بوبانی حضور دارند.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

«دلم می‌خواد» با فیلمنامه ای از امید سهرابی، داستان مردی است که در شهری زندگی می کند که اغلب مردمش افسرده و ناراحت هستند. او بر اثر اتفاقی دچار مشکلی می‌شود. مشکل این گونه است که گاهی موسیقی خاصی به ذهنش متبادر می شود و او را مجبور به حرکات موزون می کند و این اتفاق ناخودآگاه، مشکلات خاصی برایش به وجود می آورد.

علی تقی‌پور تهیه‌ کنندگی «دلم می‌خواد» را برعهده دارد و از دیگر عوامل فیلم می توان به مدیر فیلمبرداری: داوود امیری، تدوین: عباس گنجوی، صدابردار: عباس رستگارپور، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: کیوان مقدم، مدیر تولید: فرهاد کی نژاد و دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: علیرضا شمس اشاره کرد.

«ایران برگر»

مسعود جعفری جوزانی آخرین بار در سال ۷۷ فیلم سینمایی «بلوغ» را جلوی دوربین برد و امسال بعد از گذشت ۱۶ سال فیلمی با نام «ایران برگر» را جلوی دوربین برده است.

فیلمنامه این فیلم توسط محمدهادی کریمی و مسعود جعفری جوزانی به طور مشترک نوشته شده است. داستان این فیلم درباره حرص و طمع و تمایل افراد برای کسب قدرت در شرایط ویژه است و وضعیتی که خیلی از انسان‌ها در آن شرایط درونیات خود را نشان می‌دهند. این فیلم یک کمدی شلوغ است که داستانش در فضای معاصر روایت می‌شود.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

علی نصیریان، محسن تنابنده، سحر جعفری جوزانی، حمید گودرزی، نیوشا ضیغمی، احمد مهرانفر، شهره لرستانی، گوهر خیراندیش، فریبا متخصص، فتح‌اله جعفری جوزانی، اسماعیل خلج، هادی کاظمی، حمیدرضا حیات، محمدرضا هدایتی، سیاوش چراغی پور، هاشم روحانی، میرطاهر مظلومی، اکبر رحمتی، صادق توکلی، رادمهر کشانی، سیروس میمنت، منصور نوبخت، محمدباقر کریم پور، بهرام افشاری، رضا عشقی، سعید دلیری، محمد صادق پور، سمیه نجوم، سودابه گودرزی در این فیلم به تهیه‌کنندگی فتح الله جعفری جوزانی بازی می‌کنند.

از دیگر عوامل این فیلم می توان به مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، صدابردار: حسن زاهدی، طراح گریم: مهین نویدی، طراح صحنه و لباس: اصغر نژاد ایمانی، مدیر تولید: مجتبی متولی، مدیر تدارکات: توماج گودرزی، عکاس: امیر عابدی، دستیار اول کارگردان: رضا جعفری جوزانی اشاره کرد.

«دوران عاشقی»

علیرضا رئیسیان هم بعد از گذشت ۶ سال فیلم سینمایی «دوران عاشقی» را جلوی دوربین برده است.

این فیلم یک درام عاشقانه بر بستر مسائل روز اجتماعی است و در آن بازیگرانی چون لیلا حاتمی، شهاب حسینی، فرهاد اصلانی، پرویز پورحسینی، بیتا فرهی، لی‌لی فرهادپور، سوگل قلاتیان، نسیم ادبی، سعید داخ، عاطفه للهی، داریوش فائزی، شهرام جمشیدی، فرزان نجفی، حمیدرضا حیات، حسین کوهستانی و بازیگر خردسال با نام عرشیا خلج حضور دارند.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

از دیگر عوامل این فیلم می توان به فیلمنامه ‌نویس: رویا محقق، مدیر هنری: مجید فخرایی، مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، صدابردار: عباس رستگارپور، طراح چهره پردازی: سودابه خسروی، تدوین: هایده صفی یاری، طراحی صدا: رضا دلپاک، مدیر تولید و مجری طرح: مجید کریمی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: سید علی هاشمی، عکاس: صبا سیاه پوش، مدیر تدارکات: سجاد رحیمی ، منشی صحنه: ندا آصف، مشاور حقوقی : شکوفه شرافت اشاره کرد.

«جزیره رنگین»

خسرو سینایی نیز بعد از ۸ سال فیلم سینمایی «جزیره رنگین» را جلوی دوربین برده است. مهدی احمدی به عنوان بازیگر اصلی در این فیلم حضور دارد.

داستان این فیلم سینمایی در فضایی کاملا بومی با بازیگران و گویش محلی می گذرد و برای اینکه این گویش ها برای مخاطب قابل فهم باشد زیرنویس انگلیسی «جزیره رنگین» لحاظ شده است. از دیگر ویژگی های اثر جدید خسرو سینایی موسیقی آن است که حال و هوای جنوبی دارد.

فیلمبرداری «جزیره رنگین» در جنوب کشور انجام شده است.

«روباه»

بهروز افخمی که سال گذشته با «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور داشت، امسال با فیلم سینمایی با نام «روباه» می تواند در این دوره از جشنواره حضور پیدا کند.

این فیلم که نام قبلی آن «تله» بود به ترور شهدای هسته ای می پردازد و در آن بازیگرانی چون بابک حمیدیان، حمید گودرزی، مرجان شیرمحمدی، آرش مجیدی و جلال فاطمی حضور دارند و محمد پیرهادی تهیه کنندگی این فیلم را برعهده دارد.

«پرونده ای برای سارا»

نادر مقدس بعد از گذشت ۷ سال با فیلم سینمایی «پرونده ای برای سارا» این فرصت را دارد که در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور یابد. داستان این فیلم درباره دختری است که به دنبال حل یک پرونده، ماجراهایی برای او به وقوع می پیوندد.

شاهرخ فروتنیان، پریان مردانیان، اردلان شجاع کاوه، آزیتا لاچینی و آرمیتا مردادی از جمله بازیگران این فیلم هستند.

«رخ دیوانه»

ابوالحسن داوودی نیز از جمله کارگردانانی است که بعد از گذشت ۶ سال این امکان را دارد که با فیلم سینمایی «رخ دیوانه» به جشنواره بین المللی فیلم فجر بیاید. این فیلم سینمایی داستان  چند جوان است که در یک قرار اینترنتی با یکدیگر آشنا شده و به دنبال یک شوخی و شرط بندی در مسیری پیچیده و دلهره آور می افتند. مسیری که درک جدیدی از زندگی و اجتماع را برای هرکدامشان رقم می‌زند.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

طناز طباطبایی، صابر ابر، ساعد سهیلی، نازنین بیاتی، امیر جدیدی، سحر هاشمی، رضا آحادی،  فرنوش آل احمد و بیژن امکانیان، گوهر خیراندیش و امیر محمد زند از جمله بازیگران این فیلم هستند.

«آدم باش»

مجید جوانمرد بعد از گذشت ۶ سال «آدم باش» را کلید زد که به نظر می رسد فیلمش به جشنواره فیلم فجر برسد.

داستان این فیلم حال و هوایی طنز دارد و داستان مردی را روایت می کند که در برقراری ارتباط با آدم ها دچار مشکل است و در عوض تعامل بسیار خوبی با حیوانات دارد. او سال ها دور از ایران زندگی کرده و حالا که بازگشته احساس می کند هیچ یک از مردم را نمی شناسد.

در این فیلم سینمایی که اولین تجربه طنز جوانمرد است بازیگرانی چون اکبر عبدی، امین حیایی، نیوشا ضیغمی، سیروس گرجستانی، مرتضی ضرابی، شراره رنجبر،غزل عبدی، عباس محبوب، فاطمه شکری، مختار سائقی، احسان حسن پور، داریوش رضایی، سیامک اشعریون، امیر زمانی، صابر گراوند، ناهید زند، بهمن عقل زار، اشکان علیوند و با حضور حسن رضایی حضور دارند.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

از دیگر عوامل این فیلم می توان به نویسندگان فیلمنامه: محمود روزبهانی و مجید جوانمرد، تهیه‌کننده و کارگردان: مجید جوانمرد، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: علی مردانی، مدیر فیلمبرداری: حسن اسدی، طراح هنری صحنه: بهزاد آدینه، طراح گریم: علی بهرامی‌فر، صدابردار: مهدی دارابی، دستیار برنامه‌ریز و دستیار دوم کارگردان: مرضیه اکبرنژاد، جانشین تولید: حمید رضا وفایی، طراح لباس: مژگان عیوضی، عکاس: لیلا خوش‌کنار، منشی صحنه: آناهید روستا، مدیر تدارکات: شهرام اسلامی، دستیار اول فیلمبردار: رضا کارآگاه، دستیاران صدا: داوود قلی‌پور و فریدون حاتم‌نژاد، دستیار صحنه: مهدی کریمی، دستیار لباس: ریحانه جان بزرگی، مسئول امور مالی:علی رنجدوست، مجریان گریم: علی اژدری و حلیمه قشقایی، حمل و نقل: صادق بهبودی، خدمات: صابر گراوند،مدیر تولید: رضا نوروزی، سرمایه‌گذار: رضا درودی اشاره کرد.

«خداحافظی طولانی»

فرزاد موتمن هم از جمله کارگردانان شناخته شده سینما است که فیلم «خداحافظی طولانی» را برای جشنواره فیلم فجر آماده دارد.

این فیلم عاشقانه ای در فضای کارگری و صنعتی است و ماجرای مردی را روایت می کند که از اتهام یک قتل جنجالی تبرئه شده، ولی جامعه و اطرافیانش هنوز به عنوان مجرم نگاهش می کنند. مرد که درگیر یک رابطه عاطفی است برای تداوم عشق و زندگی باید بر این بحران غلبه کند.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون ساره بیات، میترا حجار و سعید آقاجانی حضور دارند و نگارش فیلمنامه آن را اصغر عبدالهی برعهده دارد.

«این سیب هم برای تو»

سیروس الوند پس از ۴ سال دوری از سینما امسال فیلم سینمایی «این سیب هم برای تو» را دارد. این فیلم داستان دو دختر جوان است که با هم دوست هستند و در حالی که یکی از آنها نامزد دارد، رابطه عاشقانه ای بین نامزد دختر با دوست او برقرار شده است…

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

فیلمنامه این فیلم را نازنین فراهانی، بازیگر سینما و تئاتر نوشته و سیروس الوند یک بار آن را بازنویسی کرده است. پژمان بازغی، رعنا آزادی‌ور، پریناز ایزدیار، امیرعلی دانایی و چنگیز جلیلوند در تازه ترین فیلم سیروس الوند به ایفای نقش می‌پردازند.

«تابو»

خسرو معصومی نیز بعد از گذشت ۳ سال، امسال با فیلم سینمایی «تابو» می تواند در جشنواره فیلم فجر شرکت کند. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سالار یکی از ملاکین بانفوذ منطقه‌ هزارجریب در آرزوی فرزند تصمیم می‌گیرد برای چهارمین بار ازدواج کند. آق‌عمو که معتاد به مواد مخدر است و در گاوداری صالح مشغول به کار است، می ‌پذیرد در ازای پرداخت بدهی که به صالح دارد، دخترش را به عقد برادرش سالار در بیاورد. بهار که از قبل دل در گرو کسری داشته، در مقابل این پیشنهاد به شدت مخالفت می‌کند…

الناز شاکردوست، هادی دیباجی، جمال اجلالی و … در این فیلم سینمایی بازی می کنند. صحنه های فیلم در شمال کشور و به ویژه در دریا ضبط شده است.

«نهنگ عنبر»

سامان مقدم امسال فیلم سینمایی «نهنگ عنبر» را جلوی دوربین برده است. در خلاصه قصه فیلم آمده است: ارژنگ صنوبر (رضا عطاران) مردی پنجاه ساله است که همراهش می شویم تا تجربه های متفاوت و پیچیده اش از عشق و مصائبی که در زندگی دچارش می‌شود برایمان بازگو کند.

از جمله بازیگران این فیلم سینمایی می توان به رضا عطاران، مهناز افشار، ویشکا آسایش، هانیه توسلی، رضا ناجی، نادر سلیمانی، حسین سلیمانی و امیرحسین رستمی اشاره کرد.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

عوامل پشت دوربین که پروژه سینمایی «نهنگ عنبر» را همراهی می کنند عبارتند از کارگردان سامان مقدم، فیلمنامه مانی باغبانی و مونا زاهد، بازنویسی سناریو سامان مقدم، مدیر فیلمبرداری فرشاد محمدی، مدیر تولید حسین هادیانفر، مشاور تولید آیدا مصباحی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: علیرضا شمس شریفی، طراح چهره پردازی سعید ملکان، تدوین سیامک میهماندوست، موسیقی امیر توسلی، صدابردار علیرضا غفاری نژاد، طراح صحنه محسن نصراللهی، طراح لباس گلناز گلشن، عکاس: امین محمد جمالی، دستیار دوم کارگردان یوسف وجدان دوست، منشی صحنه زهرا تحقیقی، گروه کارگردانی پرگل هاشم نیا، سونیا زارعی، مهدیس مناجاتی، نازگل هاشم نیا، مدیر تدارکات مهدی چراغی، مشاور پروژه حسن زارعی، مجری طرح مجید مطلبی، جانشین تهیه کننده علی قربان زاده، تهیه کننده سامان مقدم.

«آوازهای سرزمین من»

عباس رافعی هم به تازگی فیلم سینمایی «آوازهای سرزمین من» را ساخته که امکان رقابت در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر را دارد.

«آوازهای سرزمین من» محصول مشترک ایران و لبنان ساخته سال ۲۰۱۴ میلادی به تهیه کنندگی امیرحسین شریفی است.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

داستان فیلم ماجرای یک پسر مسلمان و دختر مسیحی را روایت می ‌کند که خشونت‌های پیکارجویان داعش بر روابط عاشقانه آنها سایه می‌اندازد و از یک داستان واقعی گرفته شده که در روستای «ربله» در کشور سوریه اتفاق افتاده است.

در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون ونی عیسی، نادین ویلسن نجیم، مهدی فخرالدین، آن ماری سلامه، عدی رعد، علی طحان، زینب مغنیه، سعیده برکات، وفا مشداد، حسن فقیه، حسن فرهات و جمال حمدان حضور دارند.

«اسب سفید پادشاه»

محمد حسین لطیفی از دیگر کارگردانانی است که بعد از سال ها دوباره به سینما آمده است. او در سال جاری و بعد از گذشت چهار سال فیلم سینمایی «اسب سفید پادشاه» را ساخته است.

این فیلم داستان زندگی دختری را روایت می‌کند که در جامعه با مشکلاتی روبرو شده و با عشق آشنا می‌شود و در ادامه این عشق، مشکلاتش را برطرف می‌کند.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون الناز شاکردوست، فرهاد قائمیان و مجید یاسر بازی می کنند.

«مزار شریف»

عبدالحسن برزیده فیلم سینمایی «مزار شریف» را به تهیه کنندگی منوچهر شاهسواری آماده کرده که به احتمال زیاد اولین نمایش این فیلم در جشنواره فیلم فجر است.

«مزار شریف» داستان کشتار دیپلمات‌های ایرانی در روز ۸ آگوست ۱۹۹۸ مصادف با ۱۷ مرداد ۱۳۷۷ در کنسولگری ایران در مزار شریف است که به دنبال اشغال شهر توسط نیروهای طالبان رخ داد. در ابتدا مرگ هشت دیپلمات گزارش شد، مدتی بعد مرگ دو دیپلمات و یک روزنامه نگار دیگر نیز تایید شد و در نهایت تنها یک نفر از کارمندان کنسولگری به ایران بازگشت.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون مهتاب کرامتی، مسعود رایگان و حسین یاری حضور دارند. از دیگر عوامل این فیلم سینمایی می توان به علیرضا زرین دست مدیر فیلمبرداری، حسن زاهدی مدیر صدابرداری، مشکین مهرگان طراح صحنه و لباس، حسین فلاح دستیار کارگردان و برنامه ریز، زهرا برزیده منشی صحنه، سعید ملکان طراح چهره پردازی، مسعود فیروزه مدیرتولید و مهدی دل خواسته عکاس اشاره کرد.

«دلتا ایکس» و «بلوک ۹ خروجی ۲»

علیرضا امینی سال گذشته فیلم سینمایی «بلوک ۹ خروجی ۲» را برای حضور در جشنواره سی و دوم آماده کرد اما این فیلم به آن دوره از جشنواره راه پیدا نکرد. امینی قصد دارد در دوره سی و سوم جشنواره دوباره این فیلم را ارسال کند.

در خلاصه داستان «بلوک ۹ خروجی ۲» آمده است: بعد از مرگ مادربزرگ، زن و شوهری که چندسال از جدایی‌شان می‌گذرد، برای بهبود و سلامت روحی دخترشان به مسافرت می‌روند…

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

امیر جعفری‌، پانته‌آ بهرام‌، حمیدرضا آذرنگ‌، الهام کردا‌، شبنم مقدمی‌، پروین ملکی‌، حسام حمیدی‌، هانیه خرم، سیاوش جعفری و بازیگران خردسال: ستایش محمودی‌ و ملیکا پارسا‌ بازیگران این فیلم هستند.

اما امینی امسال می تواند یک فیلم دیگر با نام «دلتا ایکس» را به جشنواره فیلم فجر ارسال کند. این فیلم ماجرای دو خانواده است که به شمال کشور سفر می‌کنند و با ورود غیر منتظره یک خانواده دیگر به جمع درگیر اتفاقاتی می‌شود. در این فیلم سیامک صفری، بیتا بیگی، زهیر یاری، مرتضی کاشی، افسانه پاکرو، شراره رنجبر، سیاوش جعفری و کتایون اصلانی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«مردی که اسب شد»

امیرحسین ثقفی هم می تواند در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر با فیلم سینمایی «مردی که اسب شد» به تهیه کنندگی علی اکبر ثقفی حضور یابد. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: من دیگر نمی توانستم بدون گاری راه بروم یا بایستم. اسب دیگر نمی توانست بدون گاری بایستد یا راه برود. من دیگر نمی توانستم…اسب…من…اسب… .

محمود نظرعلیان، لوون هفتوان، مزدک میرعابدینی، ملیسا ذاکری، مهتاب سعیدی، سید احمد محمدی، میثم غنی زاده، بهمن صادق حسنی، مهتاب سعیدی از جمله بازیگران این فیلم هستند.

«آسمان آبی مادرم»

علی قوی تن از جمله کارگردانان سینمای ایران است که قرار بود با فیلم سینمایی «آسمان آبی مادرم» در جشنواره فیلم کودک حضور یابد، اما بنا به دلایلی این فیلم سینمایی نتوانست در جشنواره فیلم کودک سال جاری حضور پیدا کند و حال این امکان وجود دارد که در جشنواره فیلم فجر شرکت کند.

این فیلم داستان مادر و پسری است که برای نگهداری معدن زغال سنگ خود تلاش می کنند. از جمله عوامل این فیلم سینمایی می توان به علی قوی تن نویسنده، کارگردان و تهیه کننده، شهاب نوروزیان مدیر فیلمبرداری، احمد صالحی صدابردار، رحیم مهدی خان طراح چهره پردازی اشاره کرد.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

در «آسمان آبی مادرم» بازیگرانی چون فروغ امجدی، رضا کثیریان فر، حسین محمدیان، محمدرضا خیری، کمال جوادیان، روح الله شهادتی، محمود مرتضائی، خلیل روشنایی، امیرحسین روشنایی، علی مرادی، ابوالفضل شکاری، ولی الله محروق، ابوالفضل مهدی فر، عرفان فدائیان، محمدعلی علی برز، مهدی بنائیان، بهروز شکاریان، علی کثیریان نژاد، دانیال باباخانیان، امیر حسین بینائی باشی، محمدجواد تکاوری، محمدجواد بنائیان، محمدرضا خیبریان، حامد کثیریان، یوسف لالائیان، حسن کیانی، هاشم علی برز حضور دارند.

«شکاف»

کیارش اسدی زاده امسال فیلم سینمایی «شکاف» را جلوی دوربین برده و پیش بینی می شود که این فیلم در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور داشته باشد. این فیلم روایت زوج جوانی است که ناخواسته برای مدت کوتاهی از فرزند دوست خود نگهداری می‌کنند اما حادثه ای برای کودک باعث می شود که زندگی این زوج به بحران کشیده شود.

در این فیلم بازیگرانی چون هانیه توسلی، بابک حمیدیان، پارسا پیروزفر، سحر دولتشاهی، امیرکیان نجف زاده، احسان امانی، علیرضا علویان، حسین راضی، مرتضی آقا حسینی، طوفان مهردادیان حضور دارند.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

از دیگر عوامل این فیلم فیلم می توان به فیلمنامه‌ نویسان: کیارش اسدی‌زاده و شاهرخ کافی، مدیر فیلمبرداری: مجید گرجیان، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: سمیرا برادری، صدابردار: بابک اردلان، طراحی صحنه و لباس: ملودی اسماعیلی، طراح گریم: عباس عباسی، منشی صحنه: نائله شریفی، بازیگردان کودک: نوال شریفی، تهیه ‌کنندگان: علی سرتیپی و منیژه حکمت اشاره کرد.

«من دیه گو مارادونا هستم»

پیش بینی می شود بهرام توکلی امسال با فیلم سینمایی «من دیه گو مارادونا هستم» در جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کند. این فیلم ماجرای اختلاف خانوادگی میان ۲ خواهر یکی از طبقه بالای شهر و دیگری از پایین شهر را روایت می کند.

در این فیلم بازیگرانی چون گلاب آدینه، جمشید هاشم پور، بابک حمیدیان هومن سیدی و ویشکا آسایش حضور دارند و جواد نوروزبیگی تهیه کنندگی این فیلم را برعهده دارد.

«مرگ ماهی»

روح الله حجازی نیز از دیگر کارگردانانی است که احتمال حضور او در این دوره از جشنواره فیلم فجر زیاد است. این کارگردان فیلم سینمایی «مرگ ماهی» را آماده حضور در جشنواره دارد.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

از جمله بازیگران این فیلم نیکی کریمی، مهناز افشار، علی مصفا، طناز طباطبایی، بابک حمیدیان، ریما رامین فر، بابک کریمی، پانته آ بهرام، بهرنگ علوی، حسام محمودی، مروارید کاشیانی، مهرداد میرکیانی هستند.

«عصر یخبندان»

مصطفی کیایی هم این روزها مشغول فیلمبرداری فیلم سینمایی «عصر یخبندان» است. این فیلم سینمایی مضمونی اجتماعی دارد و دومین همکاری مصطفی کیایی با منصور لشکری قوچانی بعد از فیلم «خط ویژه» است. در خلاصه داستان این فیلم آماده است: در عصر یخبندان خارپشت ها تصمیم گرفتند رنج خارهای یکدیگر را تحمل کنند اما کنار هم باشند و به هم گرما بدهند، خارپشت ها تنها جاندارانی بودند که در «عصر یخبندان» زنده ماندند.

مهتاب کرامتی، بهرام رادان، آنا نعمتی، سحر دولت شاهی، مینا ساداتی، محسن کیایی، بابک بهشاد، علی میلانی، پوریا رحیمی سام، صدف طاهریان، علی کوچکی و فرهاد اصلانی و ژاله صامتی بازیگرانی هستند که در این فیلم حضور دارند.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

عوامل این فیلم عبارتند از تهیه کننده: منصور لشکری قوچانی، مدیر فیلمبرداری: مهدی جعفری، تدوین: نیما جعفری جوزانی، طراح صحنه: حجت اشتری، طراح لباس: نگار نعمتی، طراح گریم: سودابه خسروی، صدا بردار: امیر نوبخت، صداگذاری: سید علیرضا علویان، موسیقی: آرمان موسی پور، دستیار اول کارگردان: هومن خواجه نوری، برنامه ریز: رضا بختیاری نیک، دستیار برنامه ریز: محمد ثقفی، منشی صحنه: نفیسه ذاکری، عکاس: مهدی دلخواسته.

«اعترافات خطرناک ذهن من»

هومن سیدی در سال جاری فیلم سینمایی «اعترافات خطرناک ذهن من» را جلوی دوربین برد. این فیلم سومین اثر سینمایی این بازیگر و کارگردان جوان سینمای ایران است و جواد نوروزبیگی تهیه کنندگی آن را برعهده دارد.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

او پیش از این کارگردانی فیلم های «سیزده» و «آفریقا» را در کارنامه خود دارد. در «اعترافات خطرناک ذهن من» بازیگرانی چون سیامک صفرى، نگار جواهریان، عباس غزالى، امیر جعفری، رویا نونهالی، میترا حجار و چکامه چمن ماه حضور دارند.

داستان «اعترافات خطرناک ذهن من » در یک ٢۴ ساعت مى گذرد و داستان مردى است که در یک روز کامل هیچ چیزى را به یاد نمى آورد.

«مشرف به کوچه بی نام»

هاتف علیمردانی امسال با فیلم سینمایی «مشرف به کوچه بی نام» به جشنواره فیلم فجر می آید. این فیلم داستان دو خانواده در جنوب شهر تهران است. برای این خانواده ها اتفاق هایی می افتد که تغییر و تحولات بسیاری را رقم می زند.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

فرهاد اصلانی، فرشته صدرعرفایی، امیر آقایی، باران کوثری، پانته‌آ بهرام، فرشته صدرعرفایی، ملیسا ذاکری، ستاره پسیانی، محمدرضا غفاری، علیرضا استادی، فرخنده فرمانی‌زاده، حمیدرضا محمدی، پروین ملکی، علیرضا علویان، نیوشا جهانی و حسام رحیمی منش از بازیگران فیلم سینمایی «مشرف به کوچه بی نام» هستند.

«خانه دختر»

شهرام شاه حسینی کارگردان سینما فیلم سینمایی «خانه دختر» را به تهیه کنندگی محمد شایسته در سال جاری جلوی دوربین برد. البته تهیه کننده و کارگردان این فیلم نظر قطعی خود را برای حضور «خانه دختر» در جشنواره فیلم فجر نداده اند. این فیلم داستان مردی به نام مرتضی است که قصد دارد خانه کوچک‌شان را زیر قیمت بفروشد تا زودتر از محله و نگاه سنگین مردمانش فرار کند.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

حامد بهداد، پگاه آهنگرانی، باران کوثری، رعنا آزادی ور، بابک کریمی، بهناز جعفری، محمدرضا هدایتی، نسیم ادبی، امیر علی نبویان، پردیس احمدیه، نادر فلاح، مانی‌شاه‌حسنی و رویا تیموریان در «خانه دختر» ایفای نقش می‌کنند.

از جمله عوامل این فیلم سینمایی می توان به کارگردان: شهرام شاه حسینی، نویسنده: پرویز شهبازی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، صدابردار: منصور شهبازی، طراح چهره پردازی: محسن دارسنج، دستیار تهیه: فرهاد کابائی، جانشین تولید: محمود اتحادی، مدیر تدارکات: آرش صالحی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: حسین خضوعی، دستیار برنامه ریز: علیرضا شایسته، منشی صحنه: سعیده دلیریان، عکاس: امید صالحی، گروه کارگردانی: صادق اسفندیاری، آزاده سریری اشاره کرد.

«مادر قلب اتمی»

علی احمدزاده هم این فرصت را دارد که با فیلم سینمایی «مادر قلب اتمی» در جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کند. تهیه کنندگی این فیلم را امیر سیدزاده برعهده دارد. داستان فیلم «مادر قلب اتمی» با مهمونی کامی آغاز می‌شود که قصد دارد ایران را برای همیشه به مقصد تونس ترک کند.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

ترانه علیدوستی، محمدرضا گلزار، پگاه آهنگرانی و مهرداد صدیقیان از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

«خنده های آتوسا»

«خنده های آتوسا» دومین فیلم بلند علیرضا فرید است که امکان حضور آن در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر وجود دارد. تهیه کنندگی این فیلم را امیرپورکیان برعهده دارد. در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون باران کوثری، محمدرضا فروتن، پژمان بازغی، بهارنوحیان، امیر جدیدی، حسام شجاعی، آزاده میرزایی، فریبا آهنگ، اشکان مهری و هومن اطیابی حضور دارند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است که مرجان، موسی، آتوسا، استوارت، شیلا، احسان، بهزاد، شیرین و دکتر طاهری همگی مسافران قطار تهران استانبول هستند…

سایر عواملی این پروژه عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، صدابردار: محمد شاهوردی، طراح گریم: الهام اطیابی، طراح صحنه و لباس: قاسم ترکاشوند، مجری طرح: هومن اطیابی، مدیر تولید: فریبا سادات خلیلی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: مسعود حقی، عکاس: یوسف عبدالرضایی، منشی صحنه: مونا پیرایش، جانشین تولید: حسین الماسی، تدارکات: عباس خدیری، محصول موسسه خانه فیلم پروان.

«ارغوان»

امید بنکدار و کیوان علی محمدی به تازگی ساخت فیلم سینمایی «ارغوان» را به پایان رسانده اند. این فیلم داستان یک زن و مرد است که در شب مرگ یک موزیسین معروف، برخورد اتفاقی شان روی گذشته و آینده هردوی آنها تاثیر می گذارد.

در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون مهتاب کرامتی، مهدی احمدی، شقایق فراهانی، آزاده صمدی، الهام کردا، یاسمین پازوکی و با حضور نسیم ادبی، رابعه مدنی، مریم بوبانی و با معرفی مرتضی اسماعیل کاشی و بازیگر خردسال نیکی نصیریان به ایفای نقش می‌پردازند.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

از جمله عوامل این فیلم می توان به نویسندگان: علی حیدری، امید بنکدار و کیوان علیمحمدی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی صمدی، طراح چهره پردازی: سودابه خسروی، طراح صحنه: امیرحسین قدسی، طراح لباس: شیده محمودزاده، صدابردار: مهدی صالح کرمانی، عکاس: جلال حمیدی، مشاور رسانه‌ای: بیتا موسوی، مجری طرح ناهید دل‌آگاه و تهیه‌ کنندگان امید بنکدار و کیوان علیمحمدی اشاره کرد.

«عین شین قاف»

فیلم سینمایی «عین شین قاف» نهمین فیلم بلند قاسم جعفری در مقام کارگردان است که مراحل تولید و آماده سازی آن سال گذشته به پایان رسید و به منظور شرکت در سی و سومین جشنواره فیلم فجر آماده شده است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: گفتند دیوانه را ببین مجنون شده. انتظار را زندگی می کند چون یعقوب به وقت حکمرانی یوسف. گفتی مردم عادی چه می دانند که یعقوب تمام آن سال‌ها انتظار را عاشقی کرد.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

بهاره کیان افشار، شهرزاد جعفری، نوید لایقی مقدم، نیما رئیسی، امید روحانی، سید جواد یحیوی، اصغر نقی زاده، محمد فیلی، ملک جهان خزا ئی، فرخنده فرمانی زاده، بابک قادری، حدیثه السادات مدنی، سینا محمدی فر، ایران جعفری، سارا بهارلو، ارمیا قاسمی و سیما تیرانداز از جمله بازیگران این فیلم هستند.

عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: قاسم جعفری، مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، تدوین: هایده صفی یاری، فیلمنامه: قاسم جعفری، خسرو نقیبی، مدیر هنری: ملک جهان خزائی، موسیقی متن: آریا عظیمی نژاد، مشاور کارگردان: قاسم قلی پور، طراح چهره پردازی: مهین نویدی، صدابردار: احمد صالحی طراح جلوه های بصری: امیررضا معتمدی، طراحی و ترکیب صدا: ایرج شهزادی، مدیربرنامه ریزی: سیامک مردانه، دستیار اول کارگردان: مسعود صحت، سید مجتبی حسینی، برنامه ریز: بهارک فرامرزی، منشی صحنه: لادن رحمتی، روابط عمومی: لیلا همتی، جانشین مدیرتولید: هاشم علی اکبری، تهیه کننده و مجری طرح: صدیقه صحت، محصول موسسه فرهنگی هنری شهرزاد.

«شیفت شب»

نیکی کریمی در حال حاضر مشغول ساخت فیلم سینمایی «شیفت شب» است. فیلمنامه‌ این فیلم با طرحی از محمود آیدن توسط علی اصغری و نیکی کریمی به نگارش درآمده است و روایت زنی به نام ناهید است که در خیابانهای تهران به دنبال شوهرش می‌گردد تا راز زندگی‌شان را کشف کند.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

محمدرضا فروتن، لیلا زارع ، سحر قریشی، امیرحسین آرمان، ترلان پروانه، اکبر رحمتی، روح‌الله محرابی، سعیده عرب، شایان خلیلی و امیر آقایی و گوهر خیراندیش در این فیلم حضور دارند.

عوامل اصلی پشت دوربین «شیفت شب» عبارتند از صدابردار: یداالله نجفی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: حسن لبافی، گریم: افروز بوجاریا، طراح صحنه:سولماز صدقی، منشی صحنه: شهره مفیدی، مدیر تولید پیمان جعفری.

«نقش نگار»

هرچند سال گذشته فیلم سینمایی «نقش نگار» علی عطشانی به دلیل به وجود آمدن حواشی مختلف از بخش سودای سیمرغ خارج شد، اما این کارگردان در نظر دارد تا در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر دوباره با این فیلم حضور داشته باشد. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: فرزاد بدون هماهنگی پدرش قصد ازدواج با نگار دارد. رضایت موقت پدر همه چیز را برای مراسم خواستگاری محیا می کند اما گذشته نگار همه شرایط را دچار تغییر می کند و ….

در این فیلم بازیگرانی چون ناصر ملک مطیعی، آتیلا پسیانی، گوهر خیراندیش، بهرام رادان، رضا ناجی، سعید چنگیزیان، الهه حصاری، شیوا خسرو مهر و آیلین حسینیان حضور دارند.

«بوفالو»

این امکان وجود دارد که کاوه سجادی حسینی نیز با فیلم «بوفالو» به تهیه کنندگی همایون اسعدیان در سی و سومین جشنواره فیلم فجر حضور یابد. این فیلم سینمایی که در ابتدا با نام «ضدنور» پروانه ساخت دریافت کرده بود، داستان شکوفه و پیمان زوج جوانی است که مرتکب دزدی شده‌اند و به بندر انزلی می‌روند تا شخصی را ملاقات کنند غافل از اینکه طمعشان پرخطر است.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

پرویز پرستویی و سهیلا گلستانی، هومن سیدی و پانته‌آ پناهی‌ها، سیامک ادیب و محمدرضا فتحی در این فیلم سینمایی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

از دیگر عوامل این فیلم سینمایی می توان به همایون اسعدیان تهیه کننده، کاوه سجادی حسینی کارگردان، تایماز افسری و کاوه سجادی حسینی فیلمنامه نویس، علیرضا برازنده مدیر فیلمبرداری، مهران ملکوتی صدابردار، کامیاب امین عشایری طراح صحنه و لباس، مهرداد میرکیانی طراح گریم، آرش زاهدی اصل تدوین، بهرام دهقانی مشاور تدوین، ژرژ هاشم زاده مجری طرح و برنامه‌ریز، مجید کریمی مدیر تولید، نوید سجادی حسینی عکاس، بابک اسدی و شهین محمدی سرمایه گذار اشاره کرد.

«آرمان شهر»

حسن ناظر سال جاری فیلم سینمایی «آرمان شهر» را به تهیه کنندگی محسن علی اکبری ساخته است. امیرآقایی فیلمنامه این فیلم را نوشته و داستان آن درباره یک زن افغانی است که همسرش ۸ سال پیش بر اثر جنگ قطع نخاع شده است ولی او قصد دارد دوباره امید را به خانه اش بازگرداند و به زندگیش تداوم ببخشد و تنها راه این موضوع وجود یک بچه است. این زن تصمیم می گیرد با لقاح مصنوعی باردار شود و به همین دلیل برای انجام این کار به هند می رود و…

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

این فیلم در هندوستان، افغانستان، تاجیکستان و انگلستان فیلمبرداری شده است.

«شاید یک معجزه»

کرامت پورشهسواری امسال با فیلم سینمایی «شاید یک معجزه» می تواند در سی و سومین جشنواره فیلم فجر شرکت کند. «شاید یک معجزه» که به قلم علی دلگشایی و کرامت پورشهسواری به نگارش درآمده، در روایتی نامتعارف داستان سه خانواده از طبقات مختلف اجتماعی را که با مشکلات پیش روی خود دست و پنجه نرم می کنند، به تصویر می کشد.

صالح میرزاآقایی، مریم کاویانی، عمار تفتی، آرام جعفری، اتابک نادری، آرزو افشار، رضا راد، هدایت ا… سجادی، ملیکا پارسا، سیدسامان میرحسینی، محمد فرزانه، حامد دولت آبادی و… بازیگران اصلی این فیلم هستند.

سایر عوامل اصلی این فیلم عبارتند از روح الله خوشکام تهیه کننده، حامد تصدیق مقدم برنامه ریز و دستیار اول کارگردان، بایرام فضلی و رضا محمدی مدیران فیلمبرداری، سیدمهدی افتخاری مدیر تولید، مرتضی ضرابی طراح گریم، اشکان پورتاجیی صدابردار، مرضیه آذری منشی صحنه، محمد صادقی طراح صحنه و لباس، علیرضا قدرتی مدیر تدارکات، مجتبی شیرمحمدی دستیار دوم کارگردان، محمد داوطلب دستیار اول فیلمبردار، بهروز باقری مدیر جلوه های ویژه بصری، زهرا محمدزاده عکاس.

«جنجال در عروسی»

رضا خطیبی هم فیلم سینمایی «جنجال در عروسی» محصول کشور ایران و فرانسه را ساخته است. در خلاصه داستان آن آمده است: در یک مراسم عروسی کودکان را به محل برگزاری جشن راه نمی دهند و به کلبه ای در انتهای باغ تبعید می کنند. بچه ها متوجه می شوند برگزارکنندگان مراسم قاچاقچی مواد مخدر هستند، لذا تصمیم می گیرند جشن را به هم بزنند و این آغاز ماجراست.

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

بازیگران این فیلم عبارتند از علیرضا خمسه، میرطاهر مظلومی، نعیمه نظام دوست،  مرتضی ضرابی، محمد رضا بحری، مهدی قانع، صاحب حائری زاده، علیرضا حائری زاده، سعید خبیری و با حضور نوجوانان: محمد جواد رسایی، امیر حسین محرابی، کورش فلاح، فرزاد دهقان، علیرضا روئین تن، عارفه و عرفانه محمودی، محمد هادئی، علی کاظمی.

«دزد و پری»

فیلم سینمایی «دزد و پری» به کارگردانی حسین قناعت که در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد، قرار است در سی و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: آقای ابطحی پیرمرد نظامی بازنشسته‌ای است که به درخواست دخترش نوشین که در شرایط اضطرار قرار گرفته اداره مهدکودکش را برای یک روز قبول می‌کند. بچه‌های مهد که تصور می‌کنند جایگزین مربی دوست‌داشتنی‌شان شده، او را در مخمصه‌هایی می‌اندازند که…

سینمای ایران برای فجری دیگر آماده می‌شود/ فیلم‌هایی با سودای رسیدن به سیمرغجشنواره فیلم فجر

بهزاد فراهانی، بهنوش بختیاری، رابعه اسکویی، رامین ناصرنصیر، نادر سلیمانی، نگین معتضدی، مرتضی زارع، حمید کاشانی، مهدی تارخ، کاظم برزگر، فرشاد حسینی موحد و سارا روستاپور بازیگران این فیلم و محمدرضا شیرخانلو، یاس نوروزی و پارسیا شکوری‌فرد بازیگران کودک این فیلم هستند.

همچنین با توجه به اعلام به مقررات سی و سومین جشنواره فیلم فجر به منظور اعتلا و استمرار سیاست های تشویقی در تولید آثار سینمایی کودک و نوجوان، دو اثر دریافت کننده جوایز بهترین فیلم و بهترین کارگردانی مسابقه سینمای ایران بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوان به صورت مستقیم امکان شرکت در این بخش از جشنواره فیلم فجر را خواهند داشت.

«قول» و «فرار از قلعه رودخان»

محمدعلی طالبی کارگردان فیلم «قول» با کسب پروانه زرین بهترین فیلم بلند و غلامرضا رمضانی کارگردان فیلم «فرار از قلعه رودخان» با دریافت پروانه زرین بهترین کارگردانی در بخش مسابقه سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور خواهند داشت.

داستان فیلم «فرار از قلعه رودخان» به کارگردانی غلامرضا رمضانی به دانش‌آموزانی از شهرستان میبد می پردازد که همراه معلم خود به اردوی شمال رفته‌اند و معلم که به آنها قول دریا داده است به دلایلی به قول خود عمل نمی‌کند. تعدادی از دانش‌آموزان تصمیم می‌گیرند از قلعه رودخان برای رفتن به دریا فرار کنند که در میانه راه به افراد خلافکار برخورد می‌کنند و داستان ادامه پیدا می‌کند.

برای تولید این فیلم از بین ۶۰۰ نفر دانش‌آموز در شهرستان میبد، ۵۰ نفر انتخاب شد و از این تعداد ۲۶ نفر برای ایفای نقش در فیلم سینمایی فرار از قلعه رودخان در نظر گرفته شدند که بار اصلی این قصه بر دوش ۱۰ نفر از آنها بود.

داستان فیلم «قول» به کارگردانی محمدعلی طالبی درباره رفاقت دو دوست است و به خاطر ماجرایی که برای یکی از آنان اتفاق می افتد، زندگی دیگری به هم می ریزد. وضعیت روحی او متلاطم می شود چون احساس گناه می کند و در نهایت سعی می کند با آن اتفاق کنار بیاید و شرایط را بپذیرد.

احمد امینی، رسول صدرعاملی، حسین کرمی، محمدعلی باشه آهنگر، محمد احسانی، مجید رضابالا و بهنام بهزادی به عنوان اعضای هیات انتخاب، آثار بخش سینمای ایران جشنوار سی و سوم فیلم فجر را انتخاب خواهند کرد.

با نزدیک تر شدن به زمان برپایی جشنواره فیلم فجر گروه هنر خبرگزاری مهر در گزارش های به معرفی دیگر آثار سینمای ایران که امکان حضورشان در سی و سومین جشنواره فیلم فجر وجود دارد، می پردازد.


عکس های جذاب ترین مردان دنیا به انتخاب مجله People

با معرفی ۲۸ امین مرد جذاب مجله «پیپل» در هفته گذشته، مروری خواهیم داشت بر برندگان جذابترین مرد از نگاه پیپل در طی سال ها.  در هفته گذشته مرد خوش چهره و خوش شانس سال ۲۰۱۴ انتخاب شد و این تاج و عنوان را از «ادم لوین» (برنده سال قبل)، تحویل گرفت.

مجله پیپل پس از گذشت ۲۹ سال، ۲۸ امین مرد جذاب سال را معرفی می کند (در سال ۱۹۹۴ به دلایلی، کسی معرفی نشد). برخی از برندگان سال های پیش، همچنان دلربا ترین و پر طرفدارترین افراد محسوب می شوند.  افرادی همچون «جورج کلونی»، «برد پیت»، «پیرس برازنان»، «بن افلک» در این رده قرار می گیرند.

اما افرادی همچون مل گیبسون (که جزو نخستین افرادی بود که ـ در سال ۱۹۸۵ ـ انتخاب شد). جذابیت چهره خود را بتدریج از دست دادند.

جذاب هایی همچون «پاتریک سوویزی»، که در سال ۱۹۹۱ به عنوان جذابترین انتخاب شده بود، در سال ۲۰۰۹ و در سن ۵۹ سالگی در اثر سرطان درگذشت.

«جان اف کندی جونیور» که در ۲۷ سالگی (سال ۱۹۸۸) منتخب این مجله بود، تنها بعد از گذشت ۱۱ سال از دریافت این عنوان، در سقوط یک هواپیما جان سپرد!

در میان تمامی مردان جذاب پیپل، فرزند رییس جمهور «جان اف کندی» و «ژاکلین کندی اوناسیس» در زمان برگزیده شدن کمترین سن را داشت.  در حالیکه مسن ترین فرد «شان کانری» بود که در  ۵۹ سالگی (سال ۱۹۸۹) منتخب این عنوان شد.

در میان تمامی مردان جذاب از نگاه محله پیپل، تنها «جان اف کندی جونیور» و «ادم لوین» (برنده سال ۲۰۱۳) برندگان غیر بازیگر این مجله بودند.

«برد پیت» (در سال های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰)، «جورج کلونی» (در سال های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۶) و «جانی دپ» (در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۹) از جمله افرادی بودند که توانستند ۲ بار این عنوان را به خود بگیرند، و «ریچارد گی یر»، برنده سال ۱۹۹۹، در سال ۱۹۹۳ نیز به همراه همسرش «سیندی» به عنوان جذابترین زوج در همین مجله انتخاب شدند.

مقایسه جذابیت آن ها از گذشته تا امروز:

افول جذابیت «مل گیبسون»: مل گیبسون که اولین انتخاب مجله پیپل (در سال ۱۹۸۵) بود به مرور زمان جذاببیت خود را از دست داد. (تصویر سمت راست در ماه سپتامبر گرفته شده).

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

«مارک هارمون»، روباه نقره ای: مارک ذره ای از جذابیتش را از دست نداده است! (تصویر سمت راست در سپتامبر گرفته شده).

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

«هری هملین»، جا افتاده تر و جذاب تر از قبل: هری در سال ۱۹۸۷ بسیار محبوب و خوشتیپ بود و همچنان جذاب بنظر می رسد. (عکس سمت راست در ماه پیش گرفته شده).

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

«جان اف کندی جونیور»، جوانترین منتخب پیپل: او در سال ۱۹۸۸ در ۲۷ سالگی برنده این عنوان شد. اما ۱۱ سال بعد در حادثه سقوط هواپیما در گذشت! در سمت راست تصویر فرزند «جان اف کندی» و «ژاکلین کندی» را در یک سال پیش از مرگ غم انگیزش می بینیم.

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

و «شان کانری»، مسن ترین مرد جذاب: در سال ۱۹۸۹ در سن ۵۹ سالگی برنده این عنوان شد. (تصویر سمت راست در ماه اگوست گرفته شده).

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

«تام کروز» چندان پیر نشده است: در سال ۱۹۹۰ برنده این جایزه شد و با گذشت ۲۴ سال تغییر چندانی نکرده! (تصویر سمت راست در ژوئن امسال).

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

«پاریک سوویزی»، زود پیر شده: تصویر سمت راست او را یکسال پیش از مرگش نشان می دهد. پاتریک در سال ۲۰۰۹ در اثر سرطان درگذشت. این رقصنده آمریکایی در سال ۱۹۹۱ به عنوان جذابترین مرد انتخاب شد.

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

«نیک نولتی»، مرد مردان: او در ۵۱ سالگی برنده این جایزه شد. تصویر سمت راست در سال ۲۰۱۳ گرفته شده و او را در ۷۳ سالگی نشان می دهد.

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

«ریچارد گی یر» برنده سال ۱۹۹۹، با همسرش در سال ۱۹۹۳ نیز به عنوان جذابترین زوج انتخاب شدند. (تصویر سمت راست در همین ماه گرفته شده).

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

«برد پیت»، همچنان از دلرباترین های هالیوود: برد پیت دو بار (سال ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰) این عنوان را کسب کرد. تصویر سمت راست او را در هفته گذشته نشان می دهد.

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

«دنزل واشنگتن»، مرد اکشن: سخت می توان باور کرد که دنزل اکنون ۶۰ ساله است! (تصویر سمت راست مربوط به سپتامبر امسال).

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

«جورج کلونی»  همچنان می تواند برنده باشد! جورج که در سال های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۶ به عنوان جذابتنرین مرد شناخته شد، هنوز چیزی از جذابیت هایش را از دست نداده.  (تصویر سمت راست در ماه مه).

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

«هریسون فورد» جذاب. بازیگر جنگ ستارگان: او  ۱۸ سال پس از انتخابش به عنوان جذابترین مرد، همچنان خواستی است! (عکس سمت راست مربوط به همین ماه است).

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

«پیرس برازنان»، این مرد مستعد شاید دیگر در جیمز باند نباشد، اما همچنان یکی از جذابترین مردان زنده است. (عکس سمت راست یک ماه پیش).

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

بعید نیست برنده سال ۲۰۱۶ «بن افلک» باشد! او در سال ۲۰۰۲ لقب جذابترین مرد سال را بخود گرفت. (تصویر سمت راست، هفته گذشته).

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

«جانی دپ» یک دوست داشتنی سرسخت. او ۲ بار (در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۹) موفق به کسب این عنوان شده است. (تصویر سمت راست در سپتامبر).

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

«جود ـ لا»، جذاب ترین مرد سال ۲۰۰۴٫ (تصویر سمت راست، ماه مارس امسال).

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

بدون شک «ماتیو مک کانی» برنده شایسته سال ۲۰۰۵ بود و همچنان همانقدر جذاب است. (تصویر سمت راست در همین هفته گرفته شده).

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

«مت دیمون» جذاب ترین مرد سال ۲۰۰۶٫ (تصویر سمت راست در نوامبر ۲۰۱۳ گرفته شده).

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

«هیو جکمن»، جذاب ترین مرد سال ۲۰۰۸

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

«رایان رینولدز»، برنده سال ۲۰۱۰

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

«بردلی کوپر» برنده سال ۲۰۱۱٫ (تصویر سمت راست در همین ماه گرفته شده).

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

«چنینگ تیتوم» ستاره فیلم «مایک جادویی»، جذاب ترین مرد سال ۲۰۱۲٫ (تصویر سمت راست در ماه اخیر گرفته شده).

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

« ادم لوین»، برنده سال ۲۰۱۳ ، این تاج را به نفر بعدی تحویل می دهد. (تصویر سمت راست آپریل امسال).

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

و برنده جذاب امسال: «کریس همسورث» جذابیترین مرد ۲۰۱۴!

خوب، بد، یا بی ریخت؛ جذابترین مردان مجله پیپل (People Magazine)! (فعلا عکس دار نشود)

خبر دیدار «حبیب» از خانواده مرتضی پاشایی

دیدار «حبیب» از خانواده مرتضی پاشایی

حبیب به دیدار خانواده مرتضی پاشایی رفتشب گذشته در حالی که خانه پدری مرتضی پاشایی میزبان تعداد زیادی از اهالی هنر بود، حبیب محبیان نیز به دیدار خانواده پدری این خواننده پاپ آمد.

حبیب در ابتدا با تنی چند از حاضرین در جمع خوش و بش کرد و سپس با خانواده پاشایی ابراز همدردی کرد.

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از جام‌جم، هنرمندانی همچون رضا بنفشه‌خواه، ایرج نوذری، علی کاظمی، علی فروتن (گروه عموهای فتیله)، صبا راد (مجری تلویزیون برنامه به خانه بر می‌گردیم و سینما)، محمود افشار دوست (دبیر فدراسیون والیبال)، بهرام ناز مهر (خواننده صدا سیما)، علیر رضا بابالو (تهیه‌کننده برنامه‌های هنری)، علی داداشی (مربی و قهرمان قوی‌ترین مردان و برادر مرحوم روح‌الله داداشی) و. … حضور داشتند.

پدر و عموی مرتضی پاشایی نیز در صحبت‌های جداگانه از حضور همه مردم در مراسم تشییع و خاکسپاری تشکر فراوان کردند و یک عدد تابلو نیز که نوشته‌های هواداران مرتضی پاشایی در فضای مجازی بود به خانواده پاشایی اهدا شد.


ورود قطار توریستی گردشگران خارجی به ایستگاه بین‌المللی تهران+عکس

عکس های ورود قطار توریستی گردشگران خارجی به ایستگاه بین‌المللی تهران

 


مراسم و محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا+عکس

مراسم و محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا+عکس
محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا+عکس
محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا+عکس
محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا+عکس
محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا+عکس
محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا+عکس
محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا+عکس

محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا+عکس

محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا+عکس
محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا+عکس
محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا+عکس
عکس/علی قنبرلو


مرتضی پاشایی درگذشت؟

مرتضی پاشایی

متاسفانه مرتضی پاشایی در پی وخامت اوضاع جسمانی اش امروز درگذشت.

مرتضی پاشایی مدت‌ها با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد که با تشدید بیماری از روز جمعه ۱۶ آبان ماه در بخش ICU بیمارستان بهمن بستری شده بود، ساعاتی قبل در گذشت.

مرتضی پاشایی (متولد ۱۳۶۳/۵/۲۰) خواننده، نوازنده، آهنگساز پاپ فارسی است.او دانشجوی رشته گرافیک بوده و از کودکی به موسیقی علاقه داشته است. موسیقی را از سن چهارده سالگی با نواختن گیتار آغاز کرد.

براساس این گزارش، مراسم تشییع پیکر «مرتضی پاشایی» صبح روز یکشنبه ۲۵ ابان ماه از مقابل تالار وحدت برگزار خواهد شد.


دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما

 دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما +تصویر

ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما در مطلب زیر مشاهده می کنید.

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما

ماندگارترین دیالوگ های سینما

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما

 ماندگارترین دیالوگ های سینما

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما

 ماندگارترین دیالوگ های سینما

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما

 ماندگارترین دیالوگ های سینما

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما

 ماندگارترین دیالوگ های سینما

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما

 ماندگارترین دیالوگ های سینما

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما

ماندگارترین دیالوگ های سینما

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما

ماندگارترین دیالوگ های سینما

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما

ماندگارترین دیالوگ های سینما

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما

 ماندگارترین دیالوگ های سینما

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما

ماندگارترین دیالوگ های سینما

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما

 ماندگارترین دیالوگ های سینما

دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما


دختری که آهنگش در اینترنت طوفان به پا کرد

دختری که آهنگش در اینترنت طوفان به پا کرد! +عکس
مکی کلارکسون آهنگی اجرا کرده است که مربوط به بچه های سرطانی است و در آن مادر و پدر و پرستاران و پزشکان یک بخش مربوط به کودکان سرطانی در بیمارستانی در آمریکا در این ویدئو کلیپ به رقص و پایکوبی پرداخته اند.
دختری که آهنگش در اینترنت طوفان به پا کرد! +عکس
به گزارش ایران ناز او در این ترانه پیامی به بچه های بیمار و بستری در بیمارستان میدهد که شگفت آور است. بچه هایی که در این ویدئو کلیپ شرکت کرده اند بیمارانی هستند که به کودکان هم درد خود پیام استقامت، مبارزه و امید می دهند.
دختری که آهنگش در اینترنت طوفان به پا کرد! +عکس
این ویدئو کلیپ تصویری هنرمندانه با کمک بیماران سرطانی ارائه میدهد. این برنامه طرحی از یک بمار ۲۲ ساله است که سرطان خون رنج میبرد.طی دو روز این ویدئو کلیپ بیش از ۹۰۰ هزار بیننده داشته است.